fbpx
Skip to main content

Vedtægter

Her kan du se Udlejerforeningen Aarhus’ vedtægter efter den seneste ændring, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2012:

§1

Foreningens navn er Udlejerforenigen Aarhus og foreningen er dannet ved en sammenlægning af Frederiksbjerg Grundejerforening Aarhus, Aarhus Søndre Grundejerforening, stiftet den 22. november 1910, Aarhus Grundejerforening, stiftet den 15. april 1879, Trøjborg Grundejerforening Århus, stiftet den 3. september 1903, der bevares som binavne.

§2

Foreningens hjemsted er Aarhus.

§3

Foreningen har til formål,

 • At varetage medlemmernes interesser i forhold til lejere og disses organisationer samt offentlige myndigheder i al almindelighed,
 • At yde medlemmer vejledning og økonomisk støtte til gennemførelse af sager, der har almen interesse for grundejerne,
 • At udbrede kendskabet til relevant lovgivning og retspraksis på områder, der har grundejernes interesse ved information og afholdelse af kurser,
 • At søge indflydelse ved valg til offentlige hverv, der har betydning for grundejerne.

§4

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er tinglyst ejer eller administrator af fastejendom i Aarhus kommune, og medlemsskabet omfatter alene forhold, der vedrører de af medlemmets ejendomme, der er beliggende indenfor området. Andre kan optages, hvis optagelsen godkendes af et flertal i bestyrelsen, og der ikke på foreningens første ordinære generalforsamling derefter fremkommer et flertal imod optagelsen foranlediget af et forslag fra et eller flere medlemmer.

Medlemskabet kan tegnes af privatpersoner, selskaber, foreninger eller andre juridiskepersoner, der opfylder betingelserne for medlemskab.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer, som en påskønnelse af en langvarig og ekstraordinær indsats i foreningens tjeneste.

Æresmedlemmer ydes kontingentfritagelse.

§5

Når et medlem er optaget fortsætter medlemskabet indtil skriftlig udmeldelse finder sted til foreningens adresse.

Opsigelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af foreningens regnskabsår.

§6

Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen for så vidt dette er begrundet i hensyn til foreningens virke.

Den pågældende kan herefter indanke afgørelsen for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning skal godkendes med simpel stemmeflerhedblandt de tilstedeværende medlemmer for at kunne fastholdes.

§7

Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens midler.

§8

Kontingentet fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling for det kommende kalenderår.

Kontingentet opkræves i januar og skal være indbetalt inden udgangen af februar. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, pålignes et gebyr, hvis størrelse ligeledes godkendes hvert år på generalforsamlingen.

§9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår
 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår
 4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent og restancegebyr
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand, når han er på valg
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt

§10

Ethvert medlem har ret til én stemme på generalforsamlingen og er valgbar til de poster, der skal besættes, såfremt, den pågældende ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

§11

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen på foreningens adresse senest den 15. februar.

§12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 50 medlemmer retter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de forhold, der ønskes behandlet.

§13

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller i den lokale presse efter bestyrelsens skøn.

§14

Alle beslutninger på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i vedtægterne, jfr. §§ 20 og 21.

§15

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af 7-10 medlemmer, hvoraf 1 er formanden, og alle vælges for 2 år ad gangen med ½-delen hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen ansætter en lønnet forretningsfører til at forestå de daglige forretninger i foreningen.

§16

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, økonomiansvarlig og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte et fornødent antal arbejdsudvalg til udførelse af faste eller ad hoc opgaver og bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen indkaldes til bestyrelsesmøderne af formanden, når vedkommende finder det fornødent eller når det forlanges af 2 medlemmer.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder i øvrigt selv sin forretningsorden.

§17

På den ordinære generalforsamling vælges en ekstern revisor til at udarbejde og revidere foreningens regnskab, bilag og aktiver.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§18

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, 4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller den samlede bestyrelse, men bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura.

Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog alene af den samlede bestyrelse.

§19

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§20

Ændringer af foreningens vedtægter kan alene ske med 2/3 flertal af de tilstedeværende på en generalforsamling.

§21

Foreningen kan alene opløses på en generalforsamling, som udelukkende er indvarslet til dette formål, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og 2/3 af de fremmødte stemmer for dette.

Samme generalforsamling har i tilfælde af vedtagelse ret til at bestemme, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Såfremt der ikke på generalforsamlingen er fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, kan en ny generalforsamling indvarsles til afholdelse inden 4 uger efter, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Som medlem får du rabat på forsikringer mm.