fbpx
Skip to main content

Tilmelding til generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det foregående kalenderår
3. Aflæggelse af regnskab for det foregående kalenderår
4. Forelæggelse af budget, herunder godkendelse af kontingent for 2025
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af formand, når han er på valg
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
8. Valg af revisor og 1 suppleant
9. Eventuelt

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Den samlede bestyrelse stiller forslag om, at § 13 i foreningens vedtægter, som lyder således:

 ”Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller i den lokale presse efter bestyrelsens skøn.”

 Ændres til:

 ”Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens skøn enten ved  

  1. bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller
  2. bekendtgørelse i Danske Udlejeres medlemsblad eller
  3. via foreningens hjemmeside med samtidig fremsendelse af mail til foreningens medlemmer, idet det er medlemmets ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.”
Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år.

På valg er Claus Jespersen, Peter Lautrup, Henning Poulsen og Helle Pouli, der alle er villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Jespersen, Peter Lautrup, Henning Poulsen og Helle Pouli.

Valg af 2 suppleanter

På valg er Kim Nielsen og Annemarie Langkilde Vammen, der begge er villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Nielsen og Annemarie Langkilde Vammen.

Ad 8. Valg af revisor og 1 suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm og der vælges ikke suppleant.

Program den 9. april 2024
Restaurant Varna, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus

17.00 Generalforsamling
18.30 Spisning i restauranten* (anslået tidspunkt)

Tilmelding
*Der er plads til 110 spisende gæster, hvorfor tilmelding til spisning efter generalforsamlingen er nødvendig og skal ske via vores hjemmeside udlejerforeningenaarhus.dk.

Bemærk: For medlemmet er spisning gratis, men for
ledsager skal indbetales kr. 300,00. Tilmelding for ledsager er først gældende, når beløbet er indbetalt på foreningens bankkonto i Danske Bank: reg.nr. 3627 konto nr. 6236480.

Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. Sidste frist for tilmelding er 3. april 2024 kl. 08.00.