Sanering af Tinglysningsafgiftsloven

Sanering af Tinglysningsafgiftsloven

LARS H. RASMUSSEN, DIREKTØR

De nye regler indebærer bl.a., at afgif-ten for tinglysning af pant i fast ejen-dom nedsættes, tidligere betalt afgift i flere tilfælde kan genbruges på tværs af pantebrevstyper, samt at hovedsto-len på pantebreve, ejerpantebreve og kreditforeningspantebreve, som afly-ses i forbindelse med tinglysning af nyt pant, kan modregnes i det nye pantsikrede beløb. Tidligere kunne alene mod-regnes i den aflyste restgæld.

Tinglysningsafgiftsloven (TAL ændres den 1. juli 2019 på følgende områder:
• Pantebreve i fast ejendom og andelsboliger får nye afgiftssatser
• Reglerne for brug af hovedstols- princippet ændres
• Restgældsprincippet bortfalder. Muligheden for at tinglyse respekt- påtegninger afgiftsfrit bortfalder
• Der skal betales afgift for tinglysning af underpantsætning af ejerpante breve i fast ejendom og andelsboliger

Desuden ændres fristen, der vedrører afløsningspantebreve i erhvervsaktiver, fordringspant og virksomhedspant.

De nye regler i tinglysningsafgiftsloven gælder for anmeldelser til tinglysning, der foretages fra og med den 1. juli 2019. Formålet er at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger mere enkle og ensartede.

Nye afgiftssatser
Afgiften for en tinglysning består som hidtil af et fast beløb (grundafgift) og et variabelt beløb (procentafgift). Ved tinglysning af nyt pantebrev eller ved en forhøjelse/udvidelse af et allerede tinglyst pantebrev i fast ejendom (Ting-bogen) og andelsboliger (Andelsboligbo-gen), skal der fra den 1. juli 2019 betales en grundafgift på 1.640 kr. og en variabel afgift på 1,45 % af afgiftsgrundlaget efter TAL § 5 a.

Følgende regler gælder for betaling af grundafgiften:
• Grundafgiften på 1.640 kr. skal altid betales, uanset om der i øvrigt betales variabel afgift på 1,45 %.
• Grundafgiften som betales ved tinglysning af påtegninger (ændringer) til pantebreve i Ting- bogen og Andelsboligbogen, nedsættes også til 1.640 kr.
• Afgiften for tinglysning af løsøre- pantebreve – herunder også virk- somhedspant og fordringspant (i Personbogen og i Bilbogen) – er stadig 1.660 kr.

Reglerne om brug af hovedstolsprincippet ændres
Fra den 1. juli 2019 skal reglen om nedsat afgift efter hovedstolsprincippet i TAL § 5 a bruges i forbindelse med tinglysning af nyt pantebrev i fast ejendom og andels-bolig, når der er et eksisterende tinglyst pant i ejendommen eller andelsboligen (fx ved omlægning af lån). Dette gælder uanset, hvornår de eksisterende pante-breve er tinglyst.

Restgældsprincippet efter den gældende § 5, stk. 2, bortfalder derfor fra og med den 1. juli 2019.

De hidtidige regler om nedsat afgift for nyt pant ved låneomlægninger mv. kunne kun anvendes for bestemte typer pantebreve og lån. Det ændres, så reglerne nu kan bruges for alle typer pantebreve undtagen skadesløsbreve.

Reglen om nedsat afgift i § 5 a kan der-med fortsat ikke benyttes for tinglysning af panttypen skadesløsbrev eller på grundlag af et tidligere tinglyst pant ved skadesløsbrev.

Reglerne om dobbelt grundafgift, når det hidtidige pant er et ejerpantebrev, bortfalder fra den 1. juli 2019. Begrænsningen i brug af ejerpantebreve, omdannet fra andre pantebrevstyper, bortfalder også.

Afgiftspantebreve
Efter hovedstolsprincippet kan man som hidtil gemme en uudnyttet mulighed for nedsat afgift fra et tidligere tinglyst pant til senere tinglysning af nyt pant i samme ejendom. Det sker, når man opretter et såkaldt afgiftspantebrev.

Fra og med den 1. juli 2019 udvides ho-vedstolsprincippet, så det gælder generelt. Det betyder, at et indfriet pantebrev eller et ejerpantebrev i fast ejendom eller andelsbolig efter de nye regler kan om-dannes til et afgiftspantebrev, som så kan bruges til at gemme en uudnyttet mulighed for nedsat afgift. Dette gælder, uanset hvornår pantebrevet eller ejer-pantebrevet er tinglyst. Afgiftspantebrevets størrelse er den hidtil tinglyste ho-vedstol, som ikke tidligere er blevet brugt til afgiftsnedsættelse ved tinglysning af nyt pant i samme ejendom. Reglerne kan også benyttes for pantebreve i andelsbo-liger tinglyst i Andelsboligbogen.

Regler som ikke ændres
De øvrige betingelser for anvendelse af hovedstolsprincippet i § 5 a ændres ikke. Det betyder fx, at det nye pantebrev sta-dig skal anmeldes, inden det tidligere pantebrev aflyses, og at pantebrevene skal have pant i samme ejendom eller andelsbolig.

Det tidligere pantebrev eller afgiftspantebrev skal være nedlyst eller aflyst senest et år efter anmeldelsen af det nye pantebrev.

Overgangsregler – pant tinglyst før den 1. juli 2007
De hidtidige betingelser gælder for afgift af pantebreve, som bliver tinglyst inden den 1. juli 2019 efter restgældsprincip-pet. Det er de tilfælde, hvor det hidtidige pant er tinglyst før den 1. juli 2007, og hvor afgiften af det nye pant derfor er omfattet af den hidtidige § 5, stk. 2 (rest-gældsprincippet).

Det betyder fx, at der ikke kan oprettes afgiftspantebreve i forbindelse med transaktionen. Og at det hidtidige pant skal aflyses eller nedlyses inden for et år regnet fra tinglysningen af det nye pante-brev. Det gælder uanset, at aflysningen el-ler nedlysningen sker efter den 1. juli 2019.

Fra og med den 1. juli 2019
Pantebreve tinglyst før den 1. juli 2007 kan fra den 1. juli 2019 benyttes efter de nye regler om hovedstolsprincippet i § 5 a. Det betyder fx, at hvis et pantebrev tinglyst før den 1. juli 2007 kun er delvist udnyttet til tinglysning af nyt pant efter restgældsprincippet før den 1. juli 2019, og nedlyst som følge heraf, vil det fra den 1. juli 2019 kunne benyttes efter hovedstolsprincippet for den hovedstol, det er nedlyst til (ny § 5 a).

Tinglysning af afgiftsfrie respekt-påtegninger ophører
Fra den 1. juli 2019 kan man ikke længere tinglyse respektpåtegninger afgiftsfrit, da der altid skal betales afgift af tinglysning, der vedrører pant.

Efter de nye regler vil tinglysning af respektpåtegning på pantebreve i Tingbogen og i Andelsboligbogen derfor altid udløse en grundafgift på 1.640 kr.

Der indføres grundafgift for tinglysning af underpant i ejerpantebreve
Der indføres en afgift på 1.640 kr. for tinglysning af underpant i ejerpantebreve og videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til anden panthaver, når ejerpantebrevet tinglyses eller er tinglyst i Tingbogen eller i Andelsboligbogen.

Ved forhøjelse af underpantsætningen betales også 1.640 kr. Hvis underpant-sætningen sker i samme anmeldelse som oprettelsen af ejerpantebrevet, betales grundafgiften på 1.640 kr. dog kun én gang.

For tinglysning af underpant i ejerpantebreve i Personbogen og Bilbogen er fortsat afgiftsfrie.

Fristen ændres vedrørende afløsningspantebreve i erhverv-aktiver, virksomhedspant og fordringspant
Fra den 1. juli 2019 udvides fristen for at aflyse det tidligere pant fra 30 dage til 60 dage i forbindelse med tinglysning af afløsningspantebreve i erhvervsaktiver, fordringspant og virksomhedspant.

Love og regler
Ændringerne (som vedrører tinglysnings-afgift) fremgår af § 20 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer af 28. december 2018. Som følge af lovændringerne er der udstedt en revideret bekendtgørelse til tinglysningsafgiftsloven, bekendtgørelse nr. 532 af 25. april 2019, som træder i kraft den 1. juli 2019.

Se lov og bekendtgørelse på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.