Nye muligheder for tviste-/konfliktløsninger i byggebranchen

Nye muligheder for tviste-/konfliktløsninger i byggebranchen

AF MICHAEL DUE, ADM. DIREKTØR, ARNE ELKJÆR A/S

Pr. 1. januar 2019 er det muligt at anvende de nye Almindelige Betingelser (AB-reglerne) i den danske byggebranche.

Der er tale om nye aftalesæt inden for henholdsvis totalentreprise (ABT-18), stor-, hoved- og fagentreprise (AB-18) samt rådgivning (ABR-18). Disse nye Almindelige Betingelser erstatter hen- holdsvis ABT-93, AB-92 samt ABR-89. De nye AB-regler er udarbejdet i fællesskab mellem byggeriets aktører, og de bør derfor kunne anvendes uden de store fravigelser.

Tvisteløsning

Der er mange interessante og spænden- de ændringer i de nye regelsæt, og et af de nye områder er tvisteløsningsdelen. Tvisteløsningen (også kaldet konfliktløs- ning) i de nye regelsæt har afløst den tra- ditionelle vej gennem voldgiftssystemet, hvor den umiddelbare vej var via syn og skøn med en efterfølgende voldgiftssag. Denne løsningsmodel har været både meget lang og omkostningstung rent økonomisk og ikke mindst tung og kræ- vende rent menneskeligt.

I den nye tvisteløsningsmodel er der ind- arbejdet en ”Løsningstrappe”, hvor der er en naturlig og obligatorisk vej gennem en tvisteløsning, hvis de nye AB-regler er af- talt. Denne løsningstrappemodel er den
samme i både ABT-18, AB-18 og ABR-18. Formålet med den nye tvisteløsnings- model er at sikre en så tidlig løsning af konflikten som muligt og så betids, at de involverede parter i tvisten/konflikten har den i frisk hukommelse. Det er par- terne, der kender konflikten bedst, og dermed også dem, der bedst kan løse konflikten. I det gamle system blev man- ge tvister først løst mange måneder eller år efter konfliktens opståen. Herved kun- ne det været rigtig svært at huske, hvad der egentligt startede konflikten, og det er slet ikke sikkert, at konfliktens parter (arnestedet) længere er i de pågældende virksomheder, hvor tvisten er.

Løsningstrappen

Løsningstrappen, der også kaldes For- handlingsproceduren, består af følgende naturlige trin:

§ xx. En tvist mellem parterne skal sø- ges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 ar- bejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmel- se. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt ef- ter stk. 1, skal den søges forligt ved for- handling mellem parternes ledelsesre- præsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesre- præsentanterne inden samme frist drøf- te det næste skridt til løsning af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projekt- leder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgø- relse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværk- sættes for at sikre bevis.

Løsningstrappen er en del af det nye spændende i tvisteløsningsdelen, idet denne løsningsform er med til at holde konflikten nede, således den ikke unø- digt blusser op, og konflikten derved op- trappes. Denne løsningstrappe er med til at sikre, at tvisten løses mellem de parter, der kender sagen bedst, og at parterne kan holde fokus på netop den uoverensstemmelse, der er årsagen til tvisten, så- ledes der ikke inddrages alle mulige an- dre forhold i tvisten, som normalt sker, når en tvist trækkes ud og opskaleres.

Mediation og mægling

Hvis ikke tvisten løses via løsningstrap- pen/forhandlingsproceduren, så vil det næste naturlige skridt jf. de nye AB-regler være, at bringe sagen videre til mediati- on og mægling. Mægling er et forholdsvis kendt begreb i den danske byggebran- che, mens mediation er et meget ukendt begreb. Mediation som en tvisteløsnings- mulighed har dog været en del af vold- giftssystemet siden 2004, men har stort set ikke været anvendt i de første 15 år, hvor muligheden har været der. Det hænger primært sammen med, at der ikke er det store kendskab til begrebet mediation. Mange forveksler mediation med meditation, der er noget helt andet. Mediation er en ældgammel metode til løsning af konflikter, og mediation an- vendes inden for mange andre områder til tvisteløsning – bl.a. i IT-sektoren. Me- diation er videre meget anvendt i både England og USA, som er førende inden for tvisteløsning via mediation.

Fordelene ved mediation er, at konflikten kan løses i fællesskab parterne imellem, og den kan løses i respekt for hinanden. En af de store åbenlyse fordele ved kon- fliktløsning via mediation er, at parter- ne anerkender hinanden og hinandens synspunkter – de lytter til hinanden og finder en fælles løsning på problemet. Derved er den gode relation, som var til stede, da parterne indgik en aftale, fort- sat intakt, og parterne kan fortsætte de- res gode samarbejde og holde relationen ved lige.

Forskellen på mægling og mediation

Mediation og mægling bruges oftest i flæng som det samme begreb, hvilket det i visse tilfælde også er. Fx i Center for Konfliktløsning er mediation og mægling det samme, mens man i de nye AB-reg- ler bruger de to begreber hver for sig. I AB-reglerne skelnes der mellem den ”fa- ciliterende” og den ”evaluerende” media- tor. Den faciliterende er en mediator, der ikke kommer med løsningsforslag (medi- ation), mens den evaluerende mediator kommer med løsningsforslag til parterne (mægling).

Mediation og mægling er beskrevet som følgende:

§ xx. Voldgiftsnævnet udpeger efter an- modning fra en part en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. An- modning kan tillige indgives af en vold- giftsret, der behandler den pågældende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger medi- atoren efter høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der skal afholdes se- nest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvir- ke til at gennemføre mediationsprocedu- ren, og voldgift kan ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når tvisten er forligt, eller mediator kon- staterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på mægling.

Det fortsatte samarbejde
Dette nye element i tvisteløsningsdelen er meget interessant og rigtig spænden- de, fordi mediation og mægling i rigtig mange tilfælde/sager formår at løse parternes konflikt – både selve uoverensstemmelsen mellem parterne, men i særdeleshed også den spænding, der er mellem parterne i en konflikt. Det er netop løsningen af spændingen mellem parterne, der giver den fortsættende re- lation, således parterne kan anerkende hinanden og dermed bygge videre på det gode samarbejde.

En løsning af konflikten via mediation og/ eller mægling er en hurtig måde at få løst sin konflikt på. Oftest vil en konflikt kun- ne løses i løbet af 10-20 dage efter konfliktens opståen og efter at ovenstående forhandlingsprocedure er gennemført.

Hvis tvisten heller ikke løses via mediati- on eller mægling, så vil det næste natur- lige skridt være, at bringe sagen videre til syn og skøn samt voldgift – ganske som vi kender det fra de tidligere regelsæt. Der er dog også mulighed for en såkaldt ”hurtig afgørelse”, som er en form for minivoldgift.

De nye tvisteløsningsregler kan over- ordnet siges at være til gavn for bygge- branchen, og vi er mange, som hilser dem velkommen. Det er nu obligatorisk at ”snakke sammen”, når der opstår en konflikt i en byggesag, hvilket der altid gør. Nu kan den blot løses og stoppes i tide, inden den eskalerer unødigt.