Kursus 11
Heldagskursus og medlemsmøde

 • Tid: Tirsdag den 26. nov. 2019, kl. 9.00 - 16.00
 • Underviser: Advokat (LL.M.) Louise KaczorAdvokat (H) Erik Aagaard Poulsen
 • Sted: Scandic Hotel Aarhus City
 • Tilmelding/evt.afbud: Tilmelding/evt. afbud senest den 12. november 2019

Kursusprogram

Heldagskurset indeholder en gennemgang af alle reglerne i lejeloven, inkl. de seneste ændringer.Endvidere vil der blive orienteret om resultatet af arbejds-gruppens udarbejdede rapport, som skulle foreligge den 1. oktober, om eventuelle ændringer i eller afskaffelse af BRL § 5, stk. 2.

 • kl. 09.00 – 09.30 Gennemgang af lejeloven
 • kl. 09.30 – 09.50 Pause – kaffe og forfriskninger
 • kl. 09.50 – 12.00 Lejeloven fra A – Z fortsat
 • kl. 12.00 – 13.00 Frokost
 • kl. 13.00 – 13.30 Information om arbejdsgruppen vedr. fremtiden for BRL § 5, stk. 2
 • kl. 13.30 – 15.00 Lejeloven fra A – Z fortsat.
 • kl. 15.00 – 15.20 Eftermiddagspause med forfriskninger
 • kl. 15.20 – 16.00 Lejeloven fra A – Z. Der udleveres som kursusmateriale en kopi af lejeloven

Kursusbeskrivelse

Som det formentlig er de fleste bekendt, nedsatte regeringen og aftalepartierne vedrørende lejeloven en arbejdsgruppe på 5 personer, som fik til opgave at undersøge, om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, om gennemgribende moderniseringer bør ændres eller afskaffes, som følge af at kapitalfonde i København har købt et antal store ejendomme med henblik på at mo-dernisere disse gennemgribende og derved sætte lejen op til det lejedes værdi. Lejerorganisationerne har gen-nem længere tid ønsket at afskaffe BRL § 5, stk. 2, idet muligheden for gennemgribende modernisering, og samtidig en aftalt højere leje, medfører at en række billi-ge boliger forsvinder. Dette fik aftalepartierne til at ned-sætte denne arbejdsgruppe. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at de skal aflevere en rapport med deres kommentarer og anbefalinger den 1. oktober 2019, og så vidt vides gør det ikke nogen forskel, at der i mellemtiden har været af-holdt valg, idet arbejdsgruppen er nedsat af alle de par-tier, der var med i aftalen om reformerne fra 1. juli 2015. Derfor har foreningen besluttet at afholde et medlemsmøde den 26. november for at kunne orientere om indholdet af arbejdsgruppens rapport, som vi forventer at kunne få oplyst indholdet af, og som derfor gerne skul-le være tilgængelig inden den 26. november. Det forventes dog ikke at politikerne på baggrund af arbejdsgruppens rapport allerede har formuleret lovforslag, men hvis det skulle være tilfældet, vil I også blive informeret om indholdet heraf, således at foreningens medlemmer har mulighed for at tilrettelægge den fremtidige administration af deres ejendomme.Samtidig har vi konstateret, at der tidligere har været stor interesse for en samlet gennemgang af reglerne i lejelo-ven fra A – Z, hvorfor der samtidig med medlemsmødet afholdes et heldagskursus, hvor deltagelse i såvel medlemsmødet og kurset er gratis for foreningens medlem-mer, men kræver tilmelding inden 14 dage før kursets afholdelse af hensyn til lokaleplads og fortæring, idet der er bestilt lokaler til ca. 100 deltagere. Da antallet af deltagere således er ansat til 100, gælder det således om at melde sig til i god tid, da princippet om først-til-mølle anvendes. Gennemgang af lejeloven fra A – Z vil blive forestået af advokat Louise Kaczor og advokat Erik Aagaard Poulsen, Aarhus.

Deltagerantallet er maksimeret til 100 personer og tilmelding skal ske senest den 12. november 2019 på hjemmesiden under foreningens kurser. Kurset er gratis for foreningens medlemmer.

Klik her for at tilmelde dig