Kursus 5
Gennemgribende modernisering efter ændringer af BRL § 5, stk. 2, fra 1/7 2020

  • Tid: Mandag d. 26. okt. 2020, kl. 19.00-22.00
  • Underviser: Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen & Advokat Henrik B. Thomsen
  • Sted: Scandic Hotel Århus City
  • Tilmelding/evt.afbud: 1 uge før afholdelse

Det præciseres, at kurset alene vedrører modernisering efter BRL § 5, stk. 2, i store ejendomme.

Kurset indeholder en gennemgang af de nye regler, der trådte i kraft den 1/7 2020 efter vedtagelsen af 3 lovforslag, der dels indfører nye regler om energi-krav, en karensperiode på 5 år for nyerhvervede ejendomme og muligheden for fritagelse for karensperioden, samt ændrede regler om gennemgribende modernisering og herunder nye krav om ”forhåndsgodkendelse” fra huslejenævnet inden iværksættelse af forbedringsarbejder og nye regler om at alle ejendommens lejere løbende skal orienteres om alle huslejenævnsafgørelser, der er truffet efter 1/7 2020.

Endvidere vil kurset indeholde gennemgang af nye regler om moderniserede lejemål, der er moderniseret før 1/7 2020 og genudlejes efter denne dato, og af de nye regler om skærpede energikrav til fremtidige gennemgribende moderniseringer, hvorefter der er krav om at ejendommen skal have et energimærke A – C, og dermed gennemførelse af yderligere energibesparende foranstaltninger.

Endelig vil alternative muligheder også blive gennemgået, herunder anvendel-sen af aftaler efter LL § 62 b og situationer, hvor det bedre kan betale sig at udføre moderniseringsarbejder og energibesparende foranstaltninger og varsle efter reglerne om forbedringsforhøjelser, idet der fra 1/7 2020 er afskaffet væsent-lighedskriteriet i BRL § 5, stk. 2, på +/÷ 10 – 15% og tillagt huslejenævnsafgørelser om lejens størrelse særlig bevisvægt.

Der vil blive udleveret et fyldigt kursusmateriale.