BACK TO NORMAL?

BACK TO NORMAL?

Efter en, for de fleste, forhåbentlig veloverstået sommerferie, som vejrmæs – sigt på de hjemlige breddegrader har budt på alt fra hedebølge til dage med monsterregn, skal vi fra Udlejerforeningen Aarhus byde vore medlemmer velkommen tilbage til et forhåbentligt udbytterigt efterår og vinter. Forhå – bentligt et halvår, hvor vi kan sætte punktum for mange af Coronapandemi – ens svøber i form af usikkerhed, pludselige nedlukninger, forsamlingsforbud, ingen ferier og klamme mundbind.

Også i Udlejerforeningen har Coronaen præget det daglige virke. Faktisk har vi i hele første halvår ikke afholdt så meget som et eneste kursus for vore medlemmer. Der var planlagt ikke mindre end 10 kurser, og det har været helt uvirkeligt at måtte aflyse alle undervejs, primært på grund af forsam – lingsforbuddet.

Nu ser det heldigvis ud til at lysne! Igen i dette efterår har vi et stort og varie – ret udbud af kurser, som alle er beskrevet i dette nummer af Nyhedsbrevet. Men som også kan tilgås på vor hjemmeside, hvor tilmelding ligeledes kan ske. Så vel mødt på efterårets kurser og arrangementer i øvrigt !

Sidste års indgreb på boligudlejningsmarkedet, det såkaldte Blackstone ind – greb, har også givet bekymringer og ekstra arbejde for udlejere i den ældre boligmasse. Omdrejningspunktet for indgrebet er paragraf 5. stk. 2 i Boligre – guleringsloven med karensperioder, forhåndsgodkendelser og afskaffelse af ”væsentlighedskriteriet” ved lejefastsættelsen.

Kravet om at kunne gennemføre en paragraf 5. stk. 2 udlejning kræver en såkaldt paragraf 5. stk. 3 forhåndsgodkendelse af Huslejenævnene. Ved be – sigtigelsen skal Huslejenævnet konstatere, om lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det leje – des værdi. For denne vurdering skal udlejer betale kr. 4.016,- ! Det har lagt en enorm arbejdsbyrde på nævnene, hvor mindst halvdelen af behandlede sa – ger for tiden vedrører disse forhåndsgodkendelser. Da 99 % af ansøgninger – ne bliver godkendt, kan man spørge om det virkeligt er nødvendigt med den – ne godkendelse? Jeg mener, det er spild af tid og ressourcer for alle parter.

Afskaffelsen af væsentlighedskriteriet kræver, at det for udlejer gælder om fra start at finde ”den korrekte husleje”. Rammer du forkert i en huslejenævns – sag, koster det kr. 6.024,-. Før tillod man dog et slør på 10-15 % i lejefastsæt – telsen. Det har skabt usikkerhed blandt udlejerne, kan vi fornemme på de mange forespørgsler, om hvordan man lige rammer den ”sande” husleje, når man skal vægte de mange elementer, herunder specielt forbedringerne, som indgår i huslejen.

Endelig har sidste års boligindgreb med de strammede regler for renovering også haft indflydelse på værdien af boligudlejningsejendomme. Aktuelle tal fra ”EjendomDanmark” taler om fald på 7 %, muligvis mere, da der i dette tal fra Danmarks Statistik ikke skelnes mellem nye og gamle ejendomme. Når man tænker på, hvordan det øvrige ejerboligmarked i samme periode er ste – get med omkring 15 %, kan man opgøre det relative værditab for udlejnings – ejendomme til over 20 %!

Men uanset ovenstående bedrøveligheder, velkommen tilbage til en ny tid med forhåbentlig ”business as usual”!

Lars H. Rasmussen
Formand